Regulamin uczestnictwa w szkoleniach INTERNATIONAL VETERINARY TRAINING IVET Sp. z o.o.


§1


1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach, których
organizatorem jest spółka INTERNATIONAL VETERINARY TRAINING IVET SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w KATOWICACH przy ul. Bażantów 6C
40-668 KATOWICE, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 965784, posiadająca
numer NIP: 9542839028, REGON: 521724648 – dalej zwaną Organizatorem.
2. Pełne informacje o ofercie organizowanych szkoleń wraz z ceną są dostępne na stronie internetowej:
www.i-vet.pl/szkolenia


§2


1. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest rejestracja na szkolenie poprzez formularz
umieszczony na stronie www/i-vet.pl/szkolenia
2. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
3. W celu rezerwacji miejsca Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty rejestracyjnej w
wysokości 50% kosztów wybranego szkolenia.
4. Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty opłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni od momentu dokonania
zgłoszenia.
5. Pozostała kwota powinna zostać wpłacona przez Uczestnika maksymalnie na 14 dni przed
planowanym terminem szkolenia.
6. Kwoty, o których mowa powyżej, powinny zostać wpłacone przez Uczestnika na wskazany poniżej
numer rachunku bankowego należący do Organizatora. Uczestnik zobowiązany jest do wpisania w
tytule przelewu: szkolenie – nazwa + data, imię, nazwisko uczestnika (np. gazometria 11/06/2022 –
Jarosław Nowak) z rachunku bankowego firmy, na którą wystawiona ma zostać faktura:
INTERNATIONAL VETERINARY TRAINING IVET sp. z o. o.
82 1050 1214 1000 0090 3272 3216

7. Brak uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z
udziału w szkoleniu i powoduje skreślenie z listy Uczestników przez Organizatora.
8. Na każdą dokonaną wpłatę na szkolenie odbywające się w kolejnym/kolejnych miesiącach
wystawiona zostanie faktura zaliczkowa. Faktura rozliczeniowa zostanie wystawiona w miesiącu, w
którym odbywa się szkolenie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania faktur wyłącznie drogą elektroniczną.
10. Podane dane do wystawienia faktury po jej wystawieniu nie będą zmieniane, a wpłaty muszą być
dokonane przez odbiorcę faktury.


§3


1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w szkoleniu:
a. do 14 dni przed jego rozpoczęciem – Organizator zobowiązuje się do zwrotu Uczestnikowi
50% wpłaconej kwoty,
b. w terminie poniżej 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia – uiszczona opłata nie zostanie
zwrócona.
2. Organizator zastrzega, iż przypadki losowe (między innymi choroba, wypadek, śmierć osoby
najbliższej czy wydarzenia wywołane siłami natury) będą rozpatrywane indywidualnie.
3. Rezygnacje należy kierować na adres mailowy: szkolenia@i-vet.pl.
4. Organizator zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku określonym w §3 pkt 1a w
terminie 14 dni od otrzymania informacji o rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu.


§4


1. Organizator przewiduje bony rabatowe dla stałych Uczestników.
2. Zasady oraz warunki ich otrzymania będą określane na bieżąco i przekazywane Uczestnikom w trakcie
szkoleń lub w drodze elektronicznej.


§5


1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu zbyt małej ilości Uczestników
lub z przyczyn losowych np. choroba, wypadek wykładowcy, wydarzenia związane z siłami natury
itd.
2. W przypadku odwołania szkolenia z powodów określonych powyżej całość kwoty zostanie zwrócona
na konto Uczestnika w terminie 7 dni od podpisania faktury korygującej lub zostanie przeksięgowana
na poczet innego szkolenia organizowanego przez Organizatora w zależności od preferencji
Uczestnika.
3. Minimalna liczbą Uczestników gwarantującą realizację szkolenia wynosi 9 osób.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania szkolenia pomimo niższej frekwencji niż
określona w §5 pkt 3.
5. Wszelkie skargi i zastrzeżenia związane z organizacją szkoleń należy kierować drogą pisemną na
adres: szkolenia@i-vet.pl.


§6


1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych przez Organizatora zgodnie z regulacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z
przeprowadzeniem szkolenia oraz kontaktu z Uczestnikami w zakresie przekazania informacji
organizacyjnych na jego temat i w celach promocyjnych.
3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawnione w przypadkach określonych Rozporządzeniem.
4. Uczestnik szkolenia ma prawo dostępu do udostępnionych przez siebie danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania i ich przenoszenia.
5. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie oraz udostępnienie swojego wizerunku w postaci zdjęcia lub
nagrania wideo poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Organizatora oraz na prowadzonych
przez Organizatora mediach społecznościowych, w szczególności na portalu Facebook. Jednocześnie,
Uczestnik oświadcza, że w/w materiały nie naruszają jego dóbr osobistych. Zgoda wyrażona przez
uczestnika nie jest ograniczona czasowo i może być w każdym czasie odwołana.
6. Wizerunek Uczestnika w postaci wskazanej w pkt 5 może być użyty bez obowiązku akceptacji
Uczestnika, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.


§7


1. Uczestnik zobowiązuje się do nierejestrowania obrazu i dźwięku z przeprowadzonego szkolenia,
chyba, że Organizator wyrazi na to zgodę.
2. Organizator wskazuje, iż zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,
którego najnowsza wersja zostanie opublikowana na jego stronie.
3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Dokonanie przelewu przez Uczestnika tytułem uiszczenia opłaty rejestracyjnej jest równoznaczne z
akceptacją postanowień Regulaminu.