POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu ivet.pl (dalej jako „Serwis”), konta na Instagramie „ivetkatowice”, konta na Facebooku „Przychodnia Weterynaryjna i-vet”, uczestników szkoleń organizowanych przez International Veterinary Training i-Vet sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Szkolenia”), a także osób, z którymi się kontaktujemy w sprawie naszej oferty lub zawartej umowy o świadczeniu usług lekarsko-weterynaryjnych.  

Polityka prywatności realizuje wymogi art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”).  

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak i w jakim celu będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, jest : 

Joanna Pyrkosz – Biegańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przychodnia Weterynaryjna I-VET z siedzibą w Katowicach (40-668), ul. Bażantów 6C, NIP:
6282088551,REGON: 366340471 

a w zakresie dotyczącym zawierania umów na przeprowadzenie Szkolenia, kontaktu w sprawie tych umów oraz udostępniania Państwu informacji w Serwisie dotyczących Szkoleń administratorem jest: 

spółka International Veterinary Training i-Vet sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-668), ul. Bażantów 6C, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000965784, NIP 9542839028, REGON 521724648, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, wpłacony w całości  

 

(dalej jako „Administrator”) 

Administrator posiada profile w mediach społecznościowych na Facebooku oraz LinkedIn. W Serwisie znajdują się również wtyczki społecznościowe kierujące do tych profili. W związku z tym dochodzi do współadministrowania danymi przez International Veterinary Training i-Vet sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz  

 • Meta Platforms Ireland Limited,  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland, 

polityka prywatności: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0 ) 

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, adres: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Place, Dublin 2, Ireland 

polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

Jak skontaktować się z Administratorem Pani/Pana danych? 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z nami za pomocą adresu biuro@i-vet.pl lub pisemnie na adres Administratora wskazany powyżej (adresy rejestrowe oraz adres e-mail jest taki sam dla obu Administratorów).  

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora? Jaki jest czas przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora? 

 1. świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Państwu treści gromadzonych w Serwisie, w tym zapewnienia prawidłowości działania Serwisu i rejestracji online do przychodni weterynaryjnej Administratora, przez okres korzystania z Serwisu, a w przypadku umówienia wizyty w przychodni weterynaryjnej do czasu jej odbycia – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); 
 1. kontakt z Państwem w odpowiedzi na Państwa korespondencję (również przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie, profil na Facebooku i Instagram) lub kontakt telefoniczny, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, przez czas prowadzenia korespondencji i przez okres przedawnienia roszczeń – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działania na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 1. zawarcie i wykonanie z Państwem umowy na przeprowadzenie Szkolenia, przez okres obowiązywania umowy, jak również niezbędny czas po zakończeniu jej obowiązywania, nie dłużej niż do końca okresu przedawnienia roszczeń na jej podstawie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 1. kontakt z Państwem w związku z zawartą umową na świadczenie usług lekarsko weterynaryjnych, w okresie realizowania umowy i w okresie wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. zawarcie i wykonanie umowy); 
 1. jeśli reprezentuje Pani/Pan naszego aktualnego lub potencjalnego kontrahenta – wykonywanie umowy zawartej przez Administratora z takim kontrahentem bądź podejmowania działań przed jej zawarciem, w tym w celu kontaktu, współdziałania w wykonaniu umowy, świadczeniu usług lub dokonywaniu uzgodnień, negocjowania warunków współpracy, w okresie poprzedzającym zawarcie umowy oraz w okresie jej obowiązywania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykonywaniu umowy lub podjęciu czynności zmierzających do zawarcia umowy); 
 1. marketing bezpośredni – jeśli wyrazili Państwo zgodę na kontakt w celach marketingowych w określonym kanale komunikacji (telefonicznie lub e-mailowo), przez okres umożliwiający realizację interesu Administratora lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych lub do czasu cofnięcia zgody, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora wynikający z uzyskania takiej zgody (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 1. w zakresie danych odwiedzających profile Administratora na Facebooku i Instagramie – informowanie odwiedzających o działalności i zakresie usług dostarczanych przez Administratora oraz umożliwienie odwiedzającym aktywności na tych profilach, przez okres umożliwiający realizację interesu Administratora lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu swojej działalności; 
 1. analiza i statystyki –podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;  
 1. ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi, przez czas trwania postępowań i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie swoich praw; 
 1. wykonanie nakładanych na Administratora przez przepisy prawa obowiązków np. dotyczących archiwizacji na potrzeby przepisów podatkowych, rachunkowych, przekazywania danych na podstawie decyzji organów publicznych i przepisów podatkowych, w okresie wymaganym przez odpowiednie przepisy – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Jacy są odbiorcy Pani/Pana danych osobowych? 

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej oraz w zakresie uzasadnionym podstawami prawnymi, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii: 

 1. upoważnieni członkowie personelu Administratora; 
 1. dostawca serwisu wettermin.pl umożliwiającego rejestrację online do przychodni weterynaryjnej Administratora (polityka prywatności dostawcy dostępna pod adresem: https://www.wettermin.pl/); 
 1. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne i rachunkowe, hostingodawcy, dostawcy usług IT w zakresie poczty elektronicznej i usług telekomunikacyjnych. 

Jakie jest źródło danych osobowych przetwarzanych przez Administratora? 

Administrator przetwarza dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (art. 13 RODO). 

Jakie są Pani/Pana uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora ma Pani/Pan prawo:  

 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO.   

W takim przypadku Administrator nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych, nadrzędnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  

 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może zostać dokonane przez przesłanie informacji w tym zakresie na adres e-mail lub adres korespondencyjny Administratora wskazany w pkt 2. Ma Pani/Pan nadto prawo do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną opartej na art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub na marketing bezpośredni drogą telefoniczną opartej na art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne (jeżeli zgoda taka była wyrażana);  
 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych,   
 1. żądania od Administratora ich sprostowania,   
 1. żądania od Administratora usunięcia swoich danych w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa;  
 1. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;  
 1. przenoszenia swoich danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz jeżeli dane przetwarzane są w związku z umową.  
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, więcej informacji na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).  

Czy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne? 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, ale konieczne do realizacji przez Administratora usług na Pani/Pana rzecz, w tym rejestracji online do przychodni weterynaryjnej Administratora, wzięcia przez Panią/Pana udział w Szkoleniu i odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, a także wysyłania do Pani/Pana treści marketingowych.  

Czy Pani/Pana dane osobowe będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu?  

Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób na Panią/Pana wpływające nie będą oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. 

Czy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza EOG? 

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych poza EOG. 

 

 

POLITYKA COOKIES 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika Serwisu. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. 

W naszym Serwisie wykorzystujemy następujące pliki cookies: 

Cookie  Opis  Czas przechowywania  Typ 
pll_language  umożliwia zapamiętanie wybranego przez użytkownika języka, a także uzyskanie informacji o języku, gdy nie jest on dostępny w inny sposób.  1 rok  Funkcjonalny 
_ga  zainstalowany przez Google Analytics oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystywanie witryny na potrzeby raportu analitycznego. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych użytkowników.  2 lata  Analityczny 
_gid  zainstalowany przez Google Analytics przechowuje informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z witryny, tworząc jednocześnie raport analityczny dotyczący wydajności witryny. Niektóre z gromadzonych danych obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło oraz strony, które odwiedzają anonimowo.  1 dzień  Analityczny 
_gat_gtag_UA_109298531_1  ustawiony przez Google w celu rozróżnienia użytkowników.  1 minuta  Analityczny 

 

Jak zarządzać ustawieniami cookies?  

Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu użytkownika, wymaga uzyskania Pana/Pani zgody. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.  

Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).  

Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami: 

 1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
 1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
 1. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 
 1. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html 
 1. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB 

Może Pan/Pani w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami: 

 1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory  
 1. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN